راهنمای خریدهیترهای برقی سونای خشک HELLO
1 - ابعاد اتاق سونا در انتخاب هیتر برقی سونا باید در نظر رگفته شود.
2-  در انتخاب هیتر برقی سونا باید به عمومی یا خصوصی بودن سونا توجه داشت.

مدل قدرت (K.W) فاز حجم اتاق (M3)
SKPS30SE 3 1 6
SKPS30D 3 1 6
SA30TClassic 3 1 6
CPU60D 6 1 12
CPU80D 8 1 6
CPU90D 9 3 19
CPU60ST 6 1 12
CPU80ST 8 1 16
CPU90ST 9 3 19
60D+ 6 1 12
80D+ 8 1 15
90D+ 9 3 18
60ST+ 6 1 12
80ST+ 6 1 15
90ST+ 9 3 18
SKSO60D 6 1 12
SKSO90D 9 3 19
SKSO60ST 6 1 12
SKSO60ST 9 3 19
70ST 7 1 14
90ST 9 1 19
6DE 6 1 12
9DE 9 1 19
105DE 10.5 3 22
FUSION60DE 6 1 12
FUSION90DE 9 3 19
SKLE901 9 3 19
SKLE1201 12 3 28
SKLE1501 15 3 40
OCTA901 9 3 19
OCTA1201 12 3 28
OCTA1501 15 3 40
120ST 12 3 28
150ST 15 3 40
FERRO90DE 9 3 19
FERRO105DE 10.5 3 22
FERRO125DE 12 3 30

08
فروردین1391
توسط : علي خزائي
نمايش : 24791 نظرات کاربران : 0 امتیاز :
0/0
0 رای
نظرات توسط کاربران نگاشته شده است و مسئولیت آن بعهده نویسنده مطلب میباشد.
موضوع :
از طرف :
نمایش صفحه 1 از 6 - تعداد مطالب : 6
Powered by CMSIRAN © 2021 - 2022