مدل فشار کار Bar قدرت گرما دهی ابعاد دیگcm. وزن دیگ Kg افت فشار در محفظه احتراق m bar قطر تقریبی دودکش m.m.
KW Kcal/hr طول عرض ارتفاع
Super Active 6 233 200,000 155 125 150 1086 - 200
Super Active 6 291 250,000 175 125 150 1125 - 200
Super Active 6 349 300,000 190 125 150 1154 - 200
Super Active 6 407 350,000 210 125 150 1253 - 200
Super Active 6 465 400,000 200 145 172 1689 - 250
Super Active 6 524 450,000 205 145 172 1728 - 250
Super Active 6 582 500,000 220 145 172 1790 - 500×250
Super Active 6 640 550,000 225 145 172 1759 - 500×250
Super Active 6 698 600,000 250 145 172 2030 - 500×250
Super Active 6 756 650,000 265 145 172 2161 - 500×250
Super Active 6 815 700,000 270 145 172 2202 - 500×250
Super Active 6 873 750,000 300 145 172 2308 - 500×250
Super Active 6 931 800,000 293 160 190 3032 - 500×400
Super Active 6 989 850,000 293 160 190 3080 - 500×400
Super Active 6 1048 900,000 293 160 190 3124 - 500×400
Super Active 6 1164 1,000,000 325 160 190 3280 - 500×400
Super Active 6 1280 1,100,000 355 160 190 3396 - 500×400
Super Active 6 1397 1,200,000 293 180 210 3710 - 500×400
Super Active 6 1513 1,300,000 293 180 210 3940 - 500×400
Super Active 6 1630 1,400,000 293 180 210 4140 - 600×400
Super Active 6 1746 1,500,000 330 180 210 4363 - 600×400
Super Active 6 1862 1,600,000 355 180 210 4524 - 600×400
Super Active 6 1979 1,700,000 375 180 210 4663 - 600×400
Super Active 6 2096 1,800,000 355 200 230 5869 - 600×400
Super Active 6 2212 1,900,000 370 200 230 5997 - 600×450
Super Active 6 2328 2,000,000 385 200 230 6025 - 600×450
Super Active 6 2910 2,500,000 415 220 250 6830 - 700×450
Super Active 6 3492 3,000,000 415 220 250 7960 - 450×700
Super Active 6 4070 3,500,000 490 250 285 9670 - 450×750
Super Active 6 4651 4,000,000 490 250 285 10420 - 450×750
Super Active 6 5232 4,500,000 530 270 305 11460 - 800×500
Super Active 6 5820 5,000,000 560 270 270 13600 - 800×500
08
فروردین1391
توسط : علي خزائي
نمايش : 3212 نظرات کاربران : 0 امتیاز :
0/0
0 رای
نظرات توسط کاربران نگاشته شده است و مسئولیت آن بعهده نویسنده مطلب میباشد.
موضوع :
از طرف :
نمایش صفحه 2 از 4 - تعداد مطالب : 4
Powered by CMSIRAN © 2021 - 2022